E-Service คำร้องรับรองไฟฟ้า เพื่อการเกษตร
 
เขียนที่
   
 
เรื่อง ขอหนังสือรับรองไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด
         ตามที่ข้าพเจ้า นาย/ นาง/ นางสาว ** อายุ ปี **** อยู่บ้านเลขที่ ** ถนน หมู่ที่ ** ตำบล    อำเภอ จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ ** มีความประสงค์ ขอใช้ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรที่อยู่ หมู่ที่ ตำบลบางน้ำจืด
   
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ข้าพเจ้าตามความประสงค์
 
สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
ที่มีภาพถ่ายพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง **:
สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง **:
สำเนาเอกสารสิทธิในที่ดิน **: :
อื่นๆ :
อื่นๆ:
 
รหัสส่งข้อมูล :