ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
438
07 พ.ค. 2562
82 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
433
24 เม.ย. 2562
83 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
434
19 เม.ย. 2562
84 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันสาธารณภัยต่างๆ ดาวน์โหลดเอกสาร
427
31 มี.ค. 2562
85 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
435
19 มี.ค. 2562
86 ห้องประชุมสภา อบต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
424
18 ก.พ. 2562
87 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562 และวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไป (พ.ศ.2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
427
15 ก.พ. 2562
88 เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
418
10 ก.พ. 2562
89 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
427
22 ม.ค. 2562
90 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีต่างๆ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
440
30 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14