ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินผู้สูงอายุปีงบประมาณ2563ที่มาลงทะเบียนเดือนพฤศจิกายน2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
437
24 มิ.ย. 2562
72 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
433
24 มิ.ย. 2562
73 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
431
14 มิ.ย. 2562
74 รับสมัครเยาวชนเข้าอบรมโครงการยุวมัคคุเทศก์ตำบลบางน้ำจืด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
432
05 มิ.ย. 2562
75 รายงานผลการพิจารณาการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
429
22 พ.ค. 2562
76 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
434
17 พ.ค. 2562
77 ประชาสัมพันธ์ช่องทาง /เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดาวน์โหลดเอกสาร
450
13 พ.ค. 2562
78 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ตอบบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
436
13 พ.ค. 2562
79 เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
422
10 พ.ค. 2562
80 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
450
07 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14