ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
435
06 ม.ค. 2563
52 กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
28 ธ.ค. 2562
53 เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
423
24 ธ.ค. 2562
54 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
421
09 ธ.ค. 2562
55 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
421
31 ต.ค. 2562
56 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
461
04 ต.ค. 2562
57 สิทธิและสวัสดิการคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
01 ต.ค. 2562
58 ประชาสัมพันธ์จริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย ดาวน์โหลดเอกสาร
423
30 ก.ย. 2562
59 ประกาศใช้กฎบัตร ว่าด้วย วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
442
27 ก.ย. 2562
60 ประกาศใช้ แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
432
27 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14