ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 คู่มือการปฎิบัติตามมาตรการการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
457
07 ส.ค. 2563
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
466
06 ส.ค. 2563
33 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
446
03 ส.ค. 2563
34 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
436
26 มิ.ย. 2563
35 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
430
08 มิ.ย. 2563
36 ขอเชิญชวนคณะผู้บริหารฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงาจ้างฯ ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
434
02 มิ.ย. 2563
37 ขอเชิญชวนบุคคล นิติบุคคล เอกชน หรือหน่วยงานของรัฐที่มารับบริการ ร่วมตอบบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
432
02 มิ.ย. 2563
38 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
01 มิ.ย. 2563
39 การประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
01 มิ.ย. 2563
40 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
49
29 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14