ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 แบบสำรวจภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมตำบลบางนำ้จืด ดาวน์โหลดเอกสาร
437
04 ก.พ. 2561
102 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
433
15 ธ.ค. 2560
103 จดหมายข่าว งานจัดเก็บภาษีรายได้ อบต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
427
15 ธ.ค. 2560
104 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว อบต.บางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
433
30 ต.ค. 2560
105 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีต่างๆ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
438
13 ม.ค. 2559
106 แผนปฏิบัติการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
433
13 ม.ค. 2559
107 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
436
30 ก.ย. 2558
108 ประกาศประมาณการราคากลางซ่อมแซมถนน คสล.สายหนองไก่ปิ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
430
07 ส.ค. 2558
109 ประกาศประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายริมคลองบางมุด-หัวสะพานบางสีทอง หมู่ที่ 6 ตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
467
21 เม.ย. 2558
110 ประกาศประมาณราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ(ซับเมอร์ส) ดาวน์โหลดเอกสาร
431
24 ก.พ. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14