ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
17 พ.ย. 2564
2 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ต.ค.65-ก.ย.66) ดาวน์โหลดเอกสาร
61
12 ต.ค. 2564
3 ประกาศบัญชีรายขื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.บางน้ำจืด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
01 ต.ค. 2564
4 รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
509
17 พ.ค. 2564
5 เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
486
10 พ.ค. 2564
6 ขอเชิญรับฟังการประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร
488
10 พ.ค. 2564
7 โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศรับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ประจำปีการศึกษา 2564 โดยผู้ปกครองสามารถสแกน QR Code หรือติดต
499
03 พ.ค. 2564
8 ขอเชิญรับฟังการประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร
486
26 เม.ย. 2564
9 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
480
26 เม.ย. 2564
10 ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ อบต.บางน้ำจืด ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
482
23 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14