ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
26 มิ.ย. 2563
2 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
08 มิ.ย. 2563
3 ขอเชิญชวนคณะผู้บริหารฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงาจ้างฯ ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
02 มิ.ย. 2563
4 ขอเชิญชวนบุคคล นิติบุคคล เอกชน หรือหน่วยงานของรัฐที่มารับบริการ ร่วมตอบบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
02 มิ.ย. 2563
5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
18 พ.ค. 2563
6 รายชื่อผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ดาวน์โหลดเอกสาร
33
12 พ.ค. 2563
7 การดำเนินการตามมาตราการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)) ดาวน์โหลดเอกสาร
41
09 เม.ย. 2563
8 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
28
24 มี.ค. 2563
9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
113
26 ก.พ. 2563
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
125
21 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9