ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
31
28 ส.ค. 2563
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งแต่งเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
21 ส.ค. 2563
3 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
30
11 ส.ค. 2563
4 คู่มือการปฎิบัติตามมาตรการการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
07 ส.ค. 2563
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
22
06 ส.ค. 2563
6 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
55
03 ส.ค. 2563
7 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
26 มิ.ย. 2563
8 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
08 มิ.ย. 2563
9 ขอเชิญชวนคณะผู้บริหารฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงาจ้างฯ ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
02 มิ.ย. 2563
10 ขอเชิญชวนบุคคล นิติบุคคล เอกชน หรือหน่วยงานของรัฐที่มารับบริการ ร่วมตอบบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
02 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11