ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศการขึ้นทะเบียนผู้พิการตามโครงการสวัสดิการเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  รายละเอียด :

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ได้รับขึ้นทะเบียนผู้พิการตามโครงการสวัสดิการเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ    พ.ศ.2557

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ

1.เป็นผู้สัญชาติไทย

2.มีชื่อตามสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ในเขตตำบลบางน้ำจืด

3.มีบัตรประจำตัวผู้พิการ

โดยให้ผู้พิการที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ต้องมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ในระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2555 ในวันเวลาราชการ

2. ผู้พิการที่ไม่สามารถยื่นคำขอได้เนื่องจากเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ หรือในกรณีที่คนพิการมีสภาพถึงขึ้นไม่สามารถไปยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการด้วยตนเองได้ ให้บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา ญาติ พี่น้อง หรือบุคคลอื่นใดที่รับดูแลหรืออุปการะคนพิการยื่นคำขอแทนนั้น ก็ได้ แต่ต้องนำหลักฐานของผู้พิการไปแสดงต่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย

เอกสารหลักฐานมายื่นคำขอ

1.บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา

2.ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา

3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 441 คน